Font size:

Language:

wieninternational.at

Vienna´s weekly European journal

Generel rozvoja dopravy 2003 - ciele na rok 2012

Doprava

Language

Generel rozvoja dopravy 2003 - ciele na rok 2012

V zmysle inteligentnej mobility je potrebné prijať príslušné opatrenia na zamedzenie nadmerného rastu individuálnej dopravy. Takéto smerovanie vývoja bolo zakotvené v genereli rozvoja dopravy 2003, ktorý sa prehodnocuje v päťročných intervaloch (naposledy v roku 2008) .

Posledný koncept dopravy vo Viedni pochádza z roku 1994. Odvtedy sa realizovali mnohé opatrenia, ako napríklad systém správy parkovacích miest alebo budovanie trás metra a cyklotrás. Zároveň však došlo k výraznej zmene viacerých rámcových podmienok.

Generel rozvoja dopravy vo Viedni 2003 bol prijatý dňa 4. novembra 2003 Viedenskou mestskou radou. Považuje sa za inovatívny, orientuje sa na jasné priority a reaguje na úlohu Viedne v novej Európe: Viedeň ako uzol TEN (TEN je skratka pre transeurópsku sieť), Viedeň ako mesto, ktoré by mohlo profitovať z rozširovania EU, Viedeň ako metropola technológie a lokalita hospodárskeho rozvoja.

Pri vzniku plánu boli zohľadnené - v doteraz najrozsiahlejšom procese konzultácií v Rakúsku - každodenné dopravné skúsenosti Viedenčaniek a Viedenčanov, ako aj názory dopravných expertov.

Výsledkom je moderný mestský dopravný koncept na nasledujúcich 20 rokov: medzi priority patrí zvyšovanie podielu chodcov, cyklistov a užívateľov verejnej hromadnej dopravy. Podiel individuálnej automobilovej dopravy má do roku 2020 klesnúť z približne 35 na 25%. Napriek tomu bude potrebné priebežne realizovať prepotrebné projekty v oblasti cestných stavieb.

Verejná doprava

Už dnes má Viedeň najhustejšiu sieť verejných dopravných prostriedkov na svete. Obyvateľom Viedne i návštevníkom je k dispozícii takmer tisíc kilometrov trás verejnej dopravy. A táto ponuka sa ďalej rozširuje. Cieľom je urobiť z Viedne atraktívny tranzitný a prestupný uzol v osobnej i nákladnej doprave.
Okrem toho by mali verejné dopravné prostriedky ešte lepšie reagovať na potreby zákazníkov a zákazníčok. Mali by byť bezbariérové a vhodné pre zdravotne postihnutých.

Stojaca električka vedľa jazdeckej sochy
Tabuľa autobusovej zastávky a jazdiaci autobus v pozadí

Vo Viedni majú električky čísla medzi 1 a 71, resp. písmená (D, O); autobusové linky sa dajú spoznať na dodatku A alebo B

Individuálna automobilová doprava

Vývoj dopravy vo Viedni bol v predchádzajúcich desaťročiach ovplyvnený nárastom individuálnej automobilovej dopravy. Juhovýchodná tangenta (A23) je najvyťaženejšou cestnou komunikáciou Viedne s asi 170.000 motorovými vozidlami počas pracovného dňa, čo je príčinou častých dopravných kolapsov. Ale i ostatné úseky a uzly viedenskej cestnej siete majú svoje slabiny, kde v čase dopravnej špičky vznikajú zápchy.

Vývoj kvalitnej cestnej siete musí prebiehať na základe jasných kritérií a ako súčasť integrovaných celostných riešení. Zoradenie projektov prebehlo v niekoľkých fázach: zlepšenie dostupnosti Viedne ako ekonomickej lokality, dopravné odľahčenie obytných a rekreačných oblastí, formovanie citlivých mestských oblastí, nové dopravné napojenie obytných oblastí, príspevok k želanému sídelnému rozvoju a k plánovanej zmene rozdelenia dopravnej práce.

Viedeň sa zaviazala, že do roku 2010 zníži celkové emisie CO2 o 14 % v porovnaní s rokom 1990. Bez ohľadu na tento cieľ však emisie odvtedy stúpli a práve doprava má na tom obrovský podiel. V januári 2006 bolo zavedené všeobecné rýchlostné obmedzenie na 50 km/h v mestskej oblasti Viedne. Výnimky platia len na diaľnicach,  rýchlostných komunikáciách a na niektorých príjazdových a výjazdových trasách a tiež pri  obmedzeniach rýchlosti pod 50 km/h.

Budovanie infraštruktúry

Koľajnice a cesty sú tepnami každej mobilnej spoločnosti. Aby sa Viedeň v novej Európe nestala iba vedľajším javiskom, je treba cielene rozvíjať cestnú i železničnú infraštruktúru. K najdôležitejším infraštruktúrnym projektom generelu rozvoja dopravy patrí aj nová hlavná stanica namiesto súčasnej stanice Südbahnhof, rozšírenie siete metra, výstavba nových električkových tratí ako aj vytvorenie výkonného spojenia smerom na letisko a do Bratislava. Ale aj severovýchodný obchvat, terminály nákladnej dopravy, parkovacie zariadenia a rôzne diaľničné projekty sú pre Viedeň mimoriadne dôležité.

Fotka veľkého staveniska zhora

Najväčšie viedenské stavenisko zhora: od decembra 2012 sú už časti Hlavnej stanice vo Viedni v prevádzke

Bezpečnosť dopravy

Počet zranených a usmrtených osôb v doprave by sa mal do roku 2020 znížiť o 50 percent. Projekty ako „Aktívne proti nehodovým úsekom", „Plány ciest zo školy" a „Ofenzíva za zapnuté svetlá“ sa budú ďalej posilňovať a rozvíjať. Skúšky z jazdy na bicykli, bezpečnostné audity pri projektovaní, prebudovanie ulíc do podoby vhodnej pre deti i seniorov, poradenstvo a "gender mainstreaming“ by mali ďalej získať na dôležitosti.

Rozvoj cyklistickej dopravy

Podiel cyklistickej dopravy by sa mal do roku 2015 zvýšiť na osem percent. Mesto Viedeň investuje do siete cyklistickej dopravy každoročne 6 miliónov eur. Sieť cyklociest sa v roku 2011 rozrástla na 1.206 km, pričom na začiatku 90-tych rokov to bolo iba 190 kilometrov.

Sieť cyklistickej dopravy pre budúcnosť, ktorá sa má dokončiť takzvaným programom na odstránenie chýbajúcich častí siete, by sa mala stať atraktívnejšou vďaka kvalitnému vyhotoveniu a jednotným štandardom výstavby.

Mestský bicykel "Citybike Viedeň", zavedený v roku 2003, sa stal pevnou súčasťou viedenskej mestskej dopravy. Bicykle sú k dispozícii na 90 stanovištiach, kam je možné ich aj vrátiť. Jedinou podmienkou je jednorázová registrácia pomocou bankomatovej, kreditnej karty alebo karty Citybike - tú často využívajú aj turisti. Online služba oddelenia magistrátu MA 46 (Organizácia dopravy a technické otázky dopravy) na stránke  www.wien.at/stadtplan ako aj plánovač cesty dopravného združenia Verkehrsverbund Ost-Region na stránke  www.anachb.at poskytujú všetkým nadšencom cyklistiky prehľad o viedenskej sieti cyklotrás s dĺžkou vyše 1.200 km, ktorá sa skladá zo zariadení rôznych druhov. Niekoľkými kliknutiami myšou je možné zobraziť a vytlačiť si aktuálne cyklotrasy.

Párik sa bicykluje pred rakúskym parlamentom

Už 10 rokov formujú Citybikes obraz mesta

Peši v meste

Chodiť peši vo Viedni má byť atraktívnejšie - k tomu by mali prispieť predpísaná minimálna šírka chodníkov (2 m), odstránenie bariér, hmatové a akustické signalizačné systémy a dlhšie trvanie zelenej na križovatkách. Blikanie červenej v čase na opustenie prechodu by malo zmierniť neistotu u chodcov.

Statická doprava

Dopravno-politický úspech systému riadenia parkovacích miest zavedeného v roku 1994 (heslo: parkovacia nálepka) je nesporný. Dopravu vo vnútromestských okresoch sa podarilo znížiť obmedzením počtu trvalo parkujúcich áut a vodičov hľadajúcich parkovacie miesto. Takto sa zároveň zlepšila situácia s parkovaním obyvateľov týchto okresov. Generel rozvoja dopravy plánuje v nasledujúcich rokoch popri harmonizácii i cielenú modifikáciu a rozširovanie tohto programu.

V rámci programu výstavby garáží, ktorý vznikol tiež v roku 1994, bolo vytvorených viac ako 50.000 parkovacích miest. Pokračuje dotovaná výstavba garáží a parkovacích zariadení Park&Ride.

Riadenie dopravy a budovanie povedomia verejnosti

Približne 37% všetkých jázd autom by bolo možné bez výrazného zníženia kvality absolvovať aj pešo, na bicykli alebo verejnými dopravnými prostriedkami. Generel rozvoja dopravy preto počíta s ofenzívou zvyšovania povedomia a PR s cieľom optimalizovať dopravné správanie. Zároveň sa však má projektom riadenie dopravy VEMA (dopravný manažment) optimalizovaťi organizácia dopravy, napríklad prostredníctvom interaktívneho prepínania semaforov, flexibilných dopravných značiek alebo neustále aktualizovanýchdopravných informácií a riadenia dopravy.

Európske dopravné siete

TINA – Transport Infrastructure Needs Assessment – je názov pre kompetenčné centrum plánovania dopravnej infraštruktúry v Európe. Slúži na postupnýrozvoj transeurópskej siete (TEN). Európska komisia preložila sekretariát TINA do Viedne. Kontaktným miestom pre celoeurópske dopravné plánovanie medzi východom a západom je spoločnosť Vienna-Transport Strategies GmbH.

redaktion