Font size:

Language:

wieninternational.at

Vienna´s weekly European journal

Generel rozvoja dopravy 2003 - ciele na rok 2020

Doprava

Language

Generel rozvoja dopravy 2003 - ciele na rok 2020

V zmysle inteligentnej mobility bolo potrebné prijať príslušné opatrenia na zamedzenie nadmerného rastu individuálnej dopravy. Takéto smerovanie vývoja bolo zakotvené v Genereli rozvoja dopravy 2003, ktorý sa prehodnocuje v päťročných intervaloch (naposledy v roku 2013) .

Posledný koncept dopravy vo Viedni pochádza z roku 1994. Odvtedy sa realizovali mnohé opatrenia, ako napríklad systém správy parkovacích miest alebo budovanie trás metra a cyklotrás. Zároveň však došlo k výraznej zmene viacerých rámcových podmienok.

Generel rozvoja dopravy vo Viedni  bol prijatý  4. novembra 2003 Viedenskou mestskou radou. Považuje sa za inovatívny, orientuje sa na jasné priority a reaguje na úlohu Viedne v novej Európe: Viedeň ako uzol TEN (TEN je skratka pre transeurópsku sieť), Viedeň ako mesto, ktoré by mohlo profitovať z rozširovania EÚ, Viedeň ako metropola technológií i ako lokalita hospodárskeho rozvoja.

V pláne boli zohľadnené - v doteraz najrozsiahlejšom procese konzultácií v Rakúsku - každodenné dopravné skúsenosti Viedenčaniek a Viedenčanov, ako aj názory dopravných expertov.

Výsledkom je moderný mestský dopravný koncept na nasledujúcich 20 rokov: medzi jeho priority patrí zvyšovanie podielu chodcov, cyklistov a užívateľov verejnej hromadnej dopravy. Podiel individuálnej automobilovej dopravy má do roku 2020 klesnúť z 35 na 25%. Napriek tomu je potrebné priebežne realizovať  projekty v oblasti cestných stavieb.

Verejná doprava

Už dnes má Viedeň najhustejšiu sieť verejných dopravných prostriedkov na svete. Obyvateľom Viedne i návštevníkom je k dispozícii takmer tisíc kilometrov trás verejnej dopravy. A táto ponuka sa ďalej rozširuje. Cieľom je urobiť z Viedne atraktívny tranzitný a prestupný uzol v osobnej i nákladnej doprave.
Okrem toho by mali verejné dopravné prostriedky ešte lepšie reagovať na potreby zákazníkov a zákazníčok. Mali by byť bezbariérové a vhodné pre zdravotne postihnutých. Tak možno zabezpečiť nárast verejnej dopravy na 40 percent.

Stojaca električka vedľa jazdeckej sochy
Tabuľa autobusovej zastávky a jazdiaci autobus v pozadí

Vo Viedni majú električky čísla v rozmedzí od 1 do 71, resp. písmená (D, O); autobusové linky sa dajú spoznať podľa dodatočných písmen A alebo B

Individuálna automobilová doprava

Vývoj dopravy vo Viedni bol v predchádzajúcich desaťročiach ovplyvnený nárastom individuálnej automobilovej dopravy. Juhovýchodná tangenta (A23) je najvyťaženejšou cestnou komunikáciou Viedne s asi 170.000 motorovými vozidlami počas pracovného dňa, čo je príčinou častých dopravných kolapsov. Ale i ostatné úseky a uzly viedenskej cestnej siete majú svoje slabiny, kde v čase dopravnej špičky vznikajú zápchy. V dopravnom genereli sa predpokladá pokles individuálnej automobilovej dopravy na 25 percent.

Budovanie infraštruktúry

Koľajnice a cesty sú tepnami každej mobilnej spoločnosti. Aby sa Viedeň v novej Európe nestala iba vedľajším javiskom, je potrebné cielene rozvíjať cestnú i železničnú infraštruktúru. K najdôležitejším infraštruktúrnym projektom Generelu rozvoja dopravy patrí aj nová hlavná stanica, rozšírenie siete metra, výstavba nových električkových tratí ako aj vytvorenie výkonného spojenia smerom na letisko a do Bratislavy. Ale aj severovýchodný obchvat, terminály nákladnej dopravy, parkovacie zariadenia a rôzne diaľničné projekty sú pre Viedeň mimoriadne dôležité.

Stavenisko zhora

Najväčšie viedenské stavenisko zhora: od decembra 2012 sú už časti Hlavnej stanice vo Viedni v prevádzke

Bezpečnosť dopravy

Počet zranených a usmrtených osôb v doprave by sa mal do roku 2020 znížiť o 50 percent. Projekty „Aktívne proti nehodovým úsekom", „Plány ciest zo školy" a „Ofenzíva za zapnuté svetlá“ sa budú ďalej posilňovať a rozvíjať. Skúšky z jazdy na bicykli, bezpečnostné audity pri projektovaní, prebudovanie ulíc do podoby vhodnej pre deti i seniorov, poradenstvo a "gender mainstreaming“ by mali ďalej získavať na dôležitosti.

Rozvoj cyklodopravy

Podiel cyklistickej dopravy by sa mal čo možno najrýchlejšie zvýšiť na osem percent. Mesto Viedeň investuje do siete cyklistickej dopravy každoročne 6 miliónov eur. Sieť cyklociest sa v roku 2011 rozrástla na 1.206 km, pričom na začiatku 90-tych rokov to bolo iba 190 kilometrov. V roku 2014 bol podiel cyklodopravy vo Viedni po prvýkrát vyšší ako sedem percent. Viedenčanky a Viedenčania tak jazdia na bicykli oveľa viac ako kedykoľvek predtým.

Sieť cyklodopravy  budúcnosti, ktorá  má byť dokončená takzvaným Programom na odstránenie chýbajúcich častí siete, by  mala byť atraktívnejšou vďaka kvalitnému vyhotoveniu a jednotným štandardom výstavby.

Mestský bicykel "Citybike Viedeň", zavedený v roku 2003, sa stal pevnou súčasťou viedenskej mestskej dopravy. Bicykle sú k dispozícii na 120 stanovištiach, kam je možné ich aj vrátiť. Jedinou podmienkou je jednorazová registrácia pomocou bankomatovej alebo kreditnej karty alebo karty Citybike - tú často využívajú aj turisti. Online služba oddelenia magistrátu MA 46 (Organizácia dopravy a technické otázky dopravy) na stránke  www.wien.at/stadtplan ako aj plánovač cesty dopravného združenia Verkehrsverbund Ost-Region na stránke  www.anachb.at poskytujú nadšencom cyklistiky prehľad o viedenskej sieti cyklotrás s dĺžkou vyše 1.200 km, ktorá pozostáva zo zariadení rôznych druhov. Niekoľkými kliknutiami myšou možno zobraziť a vytlačiť aktuálne cyklotrasy.

Párik sa bicykluje pred rakúskym parlamentom

Už viac ako 10 rokov formujú mestské bicykle Citybikes obraz mesta

Pešo v meste

Chodiť peši vo Viedni má byť atraktívnejšie - k tomu by mali prispieť predpísaná minimálna šírka chodníkov (2 m), odstránenie bariér, hmatové a akustické signalizačné systémy a dlhšie trvanie zelenej na križovatkách. 

Statická doprava

Dopravno-politický úspech systému riadenia parkovacích miest ,zavedeného v roku 1994 (heslo: parkovacia nálepka) je nesporný. Dopravu vo vnútromestských okresoch sa podarilo znížiť obmedzením počtu trvalo parkujúcich áut a vodičov hľadajúcich parkovacie miesto. Takto sa zároveň zlepšila situácia s parkovaním obyvateľov týchto okresov. V roku 2012 bola parkovacia nálepka zavedená aj v piatich okresoch mimo "Gürtla".

V rámci programu výstavby garáží, ktorý vznikol v roku 1994, bolo vytvorených viac ako 50.000 parkovacích miest. Pokračuje dotovaná výstavba garáží a parkovacích zariadení Park&Ride.

Riadenie dopravy a budovanie povedomia verejnosti

Približne 37% všetkých jázd autom by bolo možné bez výrazného zníženia kvality absolvovať aj pešo, na bicykli alebo verejnými dopravnými prostriedkami. Generel rozvoja dopravy preto počíta s ofenzívou zvyšovania povedomia a PR s cieľom optimalizovať dopravné správanie. Zároveň sa však má projektom Riadenie dopravy VEMA (dopravný manažment) optimalizovať i organizácia dopravy, napríklad prostredníctvom interaktívneho prepínania semaforov, flexibilných dopravných značiek alebo neustále aktualizovaných dopravných informácií a riadenia dopravy.

Európske dopravné siete

TINA – Transport Infrastructure Needs Assessment – to je kompetenčné centrum plánovania dopravnej infraštruktúry v Európe. Slúži na postupný rozvoj transeurópskej siete (TEN). Európska komisia preložila sekretariát TINA do Viedne. Kontaktným miestom pre celoeurópske dopravné plánovanie medzi východom a západom je spoločnosť Vienna-Transport Strategies GmbH.

redaktion